Ochrona środowiska

Jednym z głównych celów statutowych Fundacji Veolia Polska jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz realizacja projektów, które mają na celu ochronę środowiska. Swoje cele realizujemy między innymi poprzez:

  • współpracę z władzami samorządowymi oraz oświatowymi – w ramach realizacji programów edukacji ekologicznej,
  • organizację akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji, konkursów oraz innych form szerzenia wiedzy,
  • prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej,
  • współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
W ramach polityki zrównoważonego rozwoju Fundacja Veolia Polska realizuje projekty związane z podnoszeniem świadomości, angażowaniem pracowników Grupy Veolia i społeczności lokalnych w działania związane z utrzymaniem bioróżnorodności. W 2018 roku, projekty z zakresu bioróżnorodności prowadzone przez Fundację zostały zauważone i docenione:
  • 13 czerwca 2018 roku, projekt realizowany przez Fundację Veolia Polska na terenie Elektrociepłowni Veolia Karolin w Poznaniu - „Bioróżnorodność z Grupą Veolia”, został doceniony przez Kapitułę Plebiscytu Asa Odpowiedzialnego Biznesu 2018 za połączenie działań społecznych i działań biznesowych z realną korzyścią dla środowiska naturalnego.
  • 9 października 2018 roku, Fundacja Veolia Polska otrzymała nagrodę Ekoloura za projekt „Bioróżnorodność z Grupą Veolia” i działania realizowane w 2017 roku. Nagroda została przyznana przez Polską Izbę Ekologii w kategorii „Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody”.
  • Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” na posiedzeniu Zarządu, w dniu 7 października 2018 roku,  przyznało Fundacji Veolia Polska Certyfikat Mecenasa Przyrody 2018. 
ochr środow