Ochrona środowiska

Jednym z głównych celów statutowych Fundacji Veolia Polska jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz realizacja projektów, które mają na celu ochronę środowiska. Swoje cele realizujemy między innymi poprzez:

  • współpracę z władzami samorządowymi oraz oświatowymi – w ramach realizacji programów edukacji ekologicznej,
  • organizację akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji, konkursów oraz innych form szerzenia wiedzy,
  • prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej,
  • współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

W ramach polityki zrównoważonego rozwoju Fundacja Veolia Polska realizuje projekty związane z podnoszeniem świadomości, angażowaniem pracowników Grupy Veolia i społeczności lokalnych w działania związane z utrzymaniem bioróżnorodności.

Kluczowym projektem w tym obszarze jest Bioróżnorodność z Grupą Veolia. Przy udziale Veolia Energia Poznań na terenie Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu zlokalizowano między innymi stworzenia nocne, jak nietoperze, a także gatunki średnich ptaków – jerzyki zwyczajne i pustułki. Budki lęgowe dla tych niewielkich zwierząt funkcjonują już od kilku miesięcy. W październiku 2017 roku na kominie elektrociepłowni zamontowano platformę lęgową dla sokoła wędrownego. Działania zwiększające bioróżnorodność obejmują również wycinkę roślin inwazyjnych, a także nowe nasadzenia drzew i krzewów.

W kategorii ochrona środowiska naturalnego statuetką „Asa Odpowiedzialnego Biznesu 2018” zostały nagrodzone działania, realizowane w ramach projektu Fundacji Veolia Polska „Bioróżnorodność z Grupą Veolia”, które przyczyniły się zarówno do zwiększenia świadomości na temat znaczenia różnorodności biologicznej wśród różnych interesariuszy, jak do poprawy stanu różnorodności fauny i flory. 


 
ochr środow