Projekty partnerskie

Projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social responsibility).

Konkurs dla młodzieży pt. „Młodzi Obserwatorzy  Przyrody - chrońmy razem bioróżnorodność”.
 
unep
Projekt realizowany przez Fundację Veolia Polska i Narodową Fundacją Ochrony Środowiska - Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie. 
 
Celem projektu jest podniesienie świadomości odbiorców w zakresie ochrony bioróżnorodności. Adresatami działań projektowych są samorządowcy
oraz szkoły podstawowe, gimnazjalne i licealne w 10 wybranych miejscowościach w Polsce, a także społeczności lokalne.
 
Beneficjenci bezpośredni projektu:
- 50 szkół,
- współpraca z 10 samorządami,
- współpraca z mediami lokalnymi.
 
Dzięki konkursowi młodzież zapoznaje się z tematyką bioróżnorodności, a także wpływem człowieka na jakość środowiska. Uczniowie poznają bogactwo fauny i flory ekosystemów: dowiadują się o wartości różnorodności biologicznej (wielości gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów) w przyrodzie i wpływie na stan lokalnego środowiska. Na podstawie wiedzy zdobytej podczas zajęć terenowych przeprowadzonych przez nauczycieli, młodzież identyfikuje główne zagadnienia związane z bioróżnorodnością, opracowuje plan kampanii społecznej i realizuje ją wraz ze społecznością szkolną i partnerami lokalnymi.
 
Cele projektu
 • podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie ochrony bioróżnorodności;
 • rozpoznanie przez uczniów głównego problemu związanego z ochroną bioróżnorodności 
  w lokalnym otoczeniu oraz promowanie odpowiedzialnej postawy wśród lokalnej społeczności;
 • przygotowanie kampanii społecznej i jej realizacja z udziałem społeczności szkolnej
  i partnerami lokalnymi.
Więcej informacji TUTAJ

Projekt Partnerski „Szkoła Liderów Miast” – 2 edycje
SL
Projekt realizowany przez Fundację Veolia Polska  i Fundację Szkoła Liderów (FSL), School for Leaders Foundation.
 
Szkoła Liderów to projekt pilotażowy, realizowany w miastach zagrożonych negatywnymi skutkami przemian demograficzno-społecznych w Polsce. Fundacja Veolia Polska i Fundacja Szkoła Liderów  zrealizują 2 edycje Szkół Miejskich i będą one osadzone w różnych lokalizacjach Polski (miasta powyżej 40 tys. mieszkańców). Beneficjentami  projektu będą  przedstawiciele lokalnych władz miast (zarówno władzy uchwałodawczej - radni, jak i wykonawczej - urzędnicy z kluczowych instytucji lokalnych,  najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najważniejszych firm działających w danej lokalizacji i okolicach, pracownicy i reprezentanci studentów z ośrodka akademickiego).
 
Cele krótkoterminowe
Bezpośrednim celem projektu jest przeprowadzenie dwóch edycji Szkół Liderów Miast, czyli:
 • wzmocnienie 36 liderów miejskich w ich liderskich rolach, w 2 różnych lokalizacjach w Polsce;
 • nawiązanie i/lub zacieśnienie między nimi współpracy;
 • pogłębienie ich wiedzy o miastach,  o ich mocnych stronach i problemach, o zarządzaniu miastem;
 • rozwiązanie konkretnych problemów społecznych, najbardziej dotkliwych dla danego miasta.
 
Cele długoterminowe
 • zmobilizowanie aktywnych i utalentowanych liderów z małych i średnich miast do wspólnego myślenia nad kierunkami rozwoju ich miast i wspólnego działania na rzecz tego rozwoju;
 • zatrzymanie młodzieży w małych i średnich miastach poprzez stworzenie im możliwości rozwoju na miejscu i zaangażowanie ich w rozwój miast;
 • ​wzmacnianie w małych i średnich miastach społeczeństwa obywatelskiego i działań na rzecz dobra wspólnego;
 • ​zainicjowanie i/lub wzmocnienie współpracy pomiędzy liderami trzech sektorów w małych i średnich miastach.
  Szkoła Liderów Miasta Ełk-informacja prasowa
  PDF - 316.13 KBKonkurs „Szczytno dla środowiska”
Logo Better
Projekt realizowany przez Fundację Veolia Polska i BETTER/GOODBRAND

Celem projektu jest wzmocnienie regionów poprzez kompleksową współpracę z samorządami lokalnymi oraz wzmocnienie dialogu między samorządami lokalnymi i mieszkańcami.

Realizacja projektu w Szczytnie objęła m.in. diagnozę lokalną oraz ogłoszenie konkursu grantowego „Szczytno dla środowiska”. Zaangażowanie środowiska lokalnego, działania edukacyjne oraz integracyjne dla mieszkańców stanowią sposób na poprawę jakości życia w mieście. Dzięki współpracy, doświadczeniu oraz inwencji różnych grup interesariuszy, na terenie Szczytna poprawie ulegną obszary takie jak, ochrona środowiska i bioróżnorodność.