Projekty partnerskie

Projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social responsibility).

Konkurs dla młodzieży pt. „Młodzi Obserwatorzy  Przyrody ”
 
unep
Projekt realizowany od 2017 przez Fundację Veolia Polska i Centrum UNEP/GRID Warszawa.
 
Celem projektu jest podniesienie świadomości odbiorców w zakresie ochrony bioróżnorodności. Adresatami działań projektowych są samorządowcy oraz szkoły podstawowe, gimnazjalne i licealne w wybranych miejscowościach w Polsce, a także społeczności lokalne.

W 2017 roku edukacyjny program Fundacji Veolia Polska i Centrum UNEP/GRID-Warszawa przebiegł pod hasłem przewodnim „Chrońmy razem bioróżnorodność”. W działania ekologiczne zaangażowało się blisko 70 uczniów i 25 nauczycieli. Na potrzeby programu stworzone zostały scenariusze lekcji dla uczniów szkół w wieku 7-19 lat, a także strona internetowa mlodziobserwatorzy.edu.pl, na której dzieci i młodzież mogły sprawdzić się w testach wiedzy. Najlepsze zespoły zostały następnie zaproszone do  drugiego etapu konkursu – opracowania proekologicznej kampanii społecznej i zrealizowania jej wraz ze społecznością szkolną i partnerami lokalnymi przy współpracy mediów lokalnych. Wszyscy uczestnicy  mieli możliwość pozyskania mini grantu na pokrycie kosztów związanych z zaplanowanymi działaniami.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem przewodnim „Tworzymy miasto z klimatem!” i głównym jej celem jest popularyzacja wiedzy na temat roli zieleni w miastach oraz potrzeb i zasad jej ochrony.

Cele długoterminowe projektu „Młodzi Obserwatorzy Przyrody”
  • zmobilizowanie aktywnych i utalentowanych liderów z małych i średnich miast do wspólnego myślenia nad kierunkami rozwoju ich miast i wspólnego działania na rzecz tego rozwoju;
  • zatrzymanie młodzieży w małych i średnich miastach poprzez stworzenie im możliwości rozwoju na miejscu i zaangażowanie ich w rozwój miast;
  • ​wzmacnianie w małych i średnich miastach społeczeństwa obywatelskiego i działań na rzecz dobra wspólnego;
  • ​zainicjowanie i/lub wzmocnienie współpracy pomiędzy liderami trzech sektorów w małych i średnich miastach.
Więcej informacji TUTAJ

Projekt Szkoła Liderów Miast
SL

Projekt realizowany od 2017 roku przez Fundację Veolia Polska  i Fundację Szkoła Liderów (FSL), School for Leaders Foundation.      

Szkoła Liderów to projekt realizowany w miastach zagrożonych negatywnymi skutkami przemian demograficzno-społecznych w Polsce. Beneficjentami  projektu są przedstawiciele lokalnych władz miast (zarówno władzy uchwałodawczej - radni, jak i wykonawczej - urzędnicy z kluczowych instytucji lokalnych,  najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najważniejszych firm działających w danej lokalizacji i okolicach, pracownicy i reprezentanci studentów z ośrodka akademickiego).

W 2017 roku odbyły się 2 edycje projektu: pilotażowa w Mielcu oraz druga edycja w Ełku i Legionowie. Bezpośrednim celem tych edycji było wzmocnienie 36 liderów miejskich w ich liderskich rolach, nawiązanie i/lub zacieśnienie między nimi współpracy, pogłębienie ich wiedzy o miastach,  o ich mocnych stronach i problemach, o zarządzaniu miastem, rozwiązanie konkretnych problemów społecznych, najbardziej dotkliwych dla danego miasta.

7 czerwca 2018 roku Fundacja Veolia Polska oraz Fundacja Szkoła Liderów uroczyście zainaugurowały II. edycję  projektu Szkoła Liderów Miast - tym razem dedykowanego Łodzi oraz Zgierzowi i Pabianicom. W ramach projektu zrekrutowanych zostało 45 lokalnych liderów z Łodzi, Pabianic i Zgierza. Dla nich zorganizowane będą warsztaty i treningi z rozwijania umiejętności liderskich i przywódczych oraz sposobów wypracowywania metod współpracy, uwzględniających specyfikę tych miast.

 Cele długoterminowe projektu Szkoła Liderów Miast
  • zmobilizowanie aktywnych i utalentowanych liderów z małych i średnich miast do wspólnego myślenia nad kierunkami rozwoju ich miast i wspólnego działania na rzecz tego rozwoju;
  • zatrzymanie młodzieży w małych i średnich miastach poprzez stworzenie im możliwości rozwoju na miejscu i zaangażowanie ich w rozwój miast;
  • ​wzmacnianie w małych i średnich miastach społeczeństwa obywatelskiego i działań na rzecz dobra wspólnego;
  • ​zainicjowanie i/lub wzmocnienie współpracy pomiędzy liderami trzech sektorów w małych i średnich miastach.
.
Program Lokalnych Inwestycji Społecznych 
Logo Better

Projekt realizowany od 2017 roku przez Fundację Veolia Polska i BETTER/GOODBRAND

Celem projektu jest wzmocnienie regionów poprzez kompleksową współpracę z samorządami lokalnymi oraz wzmocnienie dialogu między samorządami lokalnymi i mieszkańcami. Zaangażowanie środowiska lokalnego, działania edukacyjne oraz integracyjne dla mieszkańców stanowią sposób na poprawę jakości życia w mieście. Dzięki współpracy, doświadczeniu oraz inwencji różnych grup interesariuszy, na terenie miast poprawie ulegają obszary takie jak, ochrona środowiska i bioróżnorodność. 

Do tej pory, projekt został zrealizowany w Szczytnie i objął m.in. diagnozę lokalną oraz ogłoszenie konkursu grantowego „Szczytno dla środowiska”.

Podsumowanie z pierwszej edycji projektu przeczytasz TUTAJ. W tym roku, projekt realizowany jest w Pionkach, Miasteczku Śląskim oraz ponownie w Szczytnie.