O nas

Cele Fundacji

Głównymi celami Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie:

  • działalności na rzecz ochrony środowiska;
  • działalności oświatowo-edukacyjnej, w tym działalności w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • działalności charytatywnej;
  • pomocy społecznej i dobroczynności, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób.
Statut Fundacji Veolia Polska
PDF - 192.68 KB

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
  • działanie na rzecz ochrony środowiska prowadząc edukację ekologiczną w szczególności dzieci i młodzieży, organizowanie, wspieranie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji, konkursów, szkoleń oraz innych form szerzenia wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju,
  • promocję i organizację wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego służącego realizacji celów statutowych Fundacji,
  • pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej m.in. organizowanie pomocy społecznej z udziałem wolontariuszy, poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej,
  • organizowanie pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,
  • współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.