O nas

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych, osób których dane dotyczą w poszczególnych procesach ich przetwarzania są:
Proces
 
Podmiot
Rekrutacja Pracownicy Współpraca partnerska Marketing Dostawcy Wnioskodawcy (organizacje i wolontariusze) Potencjalni dostawcy Wnioskodawcy (osoba fizyczna) Komunikacja zewnętrzna
Fundacja Veolia Polska RPWT/
OBIT
 
---------
 
RPWT/OBIT
 
RPWT/OBIT
 
RPWT/OBIT
 
RPWT/OBIC
 
--------
 
RPWT/
OBIC
 
RPWT/OBIT
Wszystkie Spółki Grupy Veolia RPWT / OBIT  
---------
 
---------
 
RPWT / OBIT
 
RPWT / OBIT
 
---------
 
---------
 
---------
 
RPWT/OBIT
Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp z.o o RPWS / OBIS  
RPWS / OBIS
 
RPWS / OBIS
 
RPWS / OBIS
 
RPWS / OBIS
 
RPWS / OBIS
RPWS / OBIS RPWS / OBIS  
RPWT/OBIS
Veolia Energia Polska S.A. – centralne przetwarzanie RPWC --------- --------- RPWC / OBIC RPWC / OBIC  
RPWC/OBIC
 
---------
 
---------
 
RPWT/OBIC
 
LEGENDA:
 
OBIS – odpowiedzialność za umieszczenie obowiązku informacyjnego na wniosek Spółki Grupy Veolia w system informatycznym zarządzanym przez Informatykę Centralną, zgodnie z Ramowym Kontraktem Usługowym (RKU)
OBIT – odpowiedzialność za spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą
OBIC – odpowiedzialność za spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą w ramach działań na poziomie całej Grupy Veolia w Polsce
RPWS – realizacja praw osób, których dane dotyczą na wniosek Spółki Grupy Veolia, przetwarzanych w systemach informatycznych zarządzanych przez Informatykę Centralną, zgodnie z Ramowym Kontraktem Usługowym (RKU) tj. realizacja prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do „bycia zapomnianym”, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawa do złożenia sprzeciwu wobec profilowania.
RPWT – realizacja praw osób, których dane dotyczą tj. realizacja prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do „bycia zapomnianym”, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawa do złożenia sprzeciwu wobec profilowania.
RPWC – realizacja praw osób, których dane dotyczą przetwarzanych w ramach działań na poziomie całej Grupy Veolia w Polsce tj. realizacja prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do „bycia zapomnianym”, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawa do złożenia sprzeciwu wobec profilowania.
 
Spółki Grupy Veolia:
 • Veolia Energia Polska S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, numer KRS 0000006129                        
 • Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa, numer KRS 0000146143
 • Veolia Energia Łódź S.A. , ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, KRS 0000041013                              
 • Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, numer KRS 0000261026
 • Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, numer KRS 0000020765.
 • Veolia term S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa , numer KRS 0000071545
 • Veolia Industry Polska sp. z o.o.,  Al. Solidarności 46, 61-696 Poznań, numer KRS 0000224818
 • Veolia Północ Sp. z o.o., ul. Ciepła 9, 86-105 Świecie, numer KRS 0000111425
 • Veolia Południe Sp. z o.o., ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry, numer KRS 0000212092
 • Veolia Wschód Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość ,numer KRS 0000049465
 • Veolia Szczytno Sp. z o.o., ul. Solidarności 17, 12-100 Szczytno , numer KRS 0000308650
 • Fundacja Veolia Polska, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, numer KRS 0000567458
 • PWiK Tarnowskie Góry Sp. z o.o., 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51, numer KRS 0000069696
 • EKO-ZEC Sp. z o.o.,ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań, numer KRS 0000043846
 • PEC-REM Sp. z o.o., ul. Panny Marii 3B, 61-108 Poznań, numer KRS 0000153715
 • Veolia Wągrowiec Sp. z o.o., ul. Mieczysława Jeżyka 52, 62-100 Wągrowiec, numer KRS 0000034074

  2. Inspektorem ochrony danych w ww. podmiotach jest Marcin Nawojski, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Grupa Veolia w Polsce, dostępny pod następującym kontaktem inspektor.pl.vpol@veolia.com.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz postanowieniach niniejszego regulaminu, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z zm.), ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z zm.)
  4. Fundacja Veolia Polska umożliwia kontakt zainteresowanym, w formie kontaktowego adresu e-mail. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie kontaktowe.  
  5. Proces rekrutacji jest prowadzony w celu zatrudnienia osób, których dane dotyczą tj. kandydatów do pracy.
  6. Proces przetwarzania danych osobowych pracowników jest prowadzony w celu świadczenia pracy przez pracowników oraz realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Proces współpracy partnerskiej  jest prowadzony w celu zawarcia i realizacji umowy dotacyjnej bądź umowy o współpracy i realizacji projektów społecznych.
  8. Proces marketingowy jest prowadzony w celu możliwości przedstawienia oferty projektowej lub wydarzeń związanych z projektami prowadzonymi przez Fundację Veolia Polska i/lub spółki grupy Veolia.
  9. Proces przetwarzania danych dostawców jest prowadzony w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu.
  10. Proces przetwarzania danych wnioskodawców o dotację jest prowadzony w celu rozpatrzenia wniosku o dotację bądź wniosku wolontariackiego.
  11. Proces przetwarzania danych potencjalnych dostawców jest prowadzony w celu udzielenia zamówienia.
  12. Proces przetwarzania danych wnioskodawców (osób fizycznych) jest prowadzony w celu rozpatrzenia wniosku o dotację.
  13. Proces komunikacji zewnętrznej jest prowadzony w celu przekazania informacji dotyczących działań Fundacji Veolia Polska, budowania renomy Veolia oraz relacji z mediami.
  14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, okresem przechowywania danych oraz formą podania danych jak i ich odbiorców w przypadku poszczególnych procesów są:
Proces Rekrutacja Pracownicy Marketing Współpraca partnerska Dostawcy Wnioskodawcy (organizacje i wolontariusze) Potencjalni Dostawcy Wnioskodawcy (osoby fizyczne) Komunikacja zewnętrzna
Podstawa prawna przetwarzania Art. 6 ust. 1 pkt a) Art. 6 ust. 1 pkt a), b), c), i f) oraz Art. 9 ust. 2 pkt b), h) i j) Art. 6 ust. 1 pkt a)
i f)
Art. 6 ust. 1 pkt b) i c) i f) tj. cele statystyczne Art. 6 ust. 1 pkt b) i c) i f) tj. cele statystyczne Art. 6 ust. 1 pkt  b), c), f) Art. 6 ust. 1 pkt b), c) Art. 6 ust. 1 pkt a), b) i c) i f) tj. cele statystyczne  
 
Art. 6 ust. 1
pkt f)
Okres przechowywania danych 2 lata 10 lat
dla pracowników zatrudnionych od 2019-01-01;
50 lat dla pozostałych pracowników  
Do czasu złożenia sprzeciwu 6 lat od zakończenia umowy 6 lat od momentu w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia 6 lat od zakończenia umowy 10 lat  
 
 
 
 
6 lat od zakończenia umowy
 
 
 
 
 
 
 
Do czasu złożenia sprzeciwu
Dobrowolność lub obowiązek podania danych DB OB  
DB
OB DB DB DB  
OB
 
DB
Odbiorcy danych kurierzy, poczta polska banki, kurierzy, poczta polska, kontrahenci  
kurierzy, poczta polska
banki, kurierzy, poczta polska kurierzy, poczta polska kurierzy, poczta polska brak  
 
banki, kurierzy, poczta polska
 
 
kurierzy, poczta polska
 
LEGENDA:
DB – dobrowolność,
OB – obowiązek.

15. Każda osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z następujących praw przewidzianych w RODO:
1)     prawo dostępu - uzyskać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania,  o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
2)     prawo do otrzymania kopii danych – uzyskać kopię danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikająca z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3)     prawo do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
4)     prawo do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
5)     prawo do ograniczenia przetwarzania - żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6)     prawo do przenoszenia danych – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz żądać przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
7)     prawo do sprzeciwu - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osól, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się na podane w pkt 1 dane teleadresowe administratora lub w pkt2 dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 
16. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  Z Prezesem UODO można kontaktować się w następujący sposób:
 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt  
 • telefonicznie poprzez infolinię Urzędu: 606 950 000

 
Data aktualizacji: 01.10.2019